Organisatie SWV Oost Achterhoek

SWV Oost Achterhoek

Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek is een stichting waarbij alle schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn aangesloten. Het samenwerkingsverband is ingericht conform het schoolmodel. De statuten van deze stichting zijn op 1 oktober 2013 vastgesteld. Het bestuur-directiemodel wordt gehanteerd. Hierbij is er sprake van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. Het bestuur is belast met het interne toezicht en de directeur is belast met de taken van het bestuur. Een belangrijk gegeven binnen het schoolmodel is dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheid voor passend onderwijs ligt bij de schoolbesturen. Dat betekent dat zij zelf zorgen voor het bieden van passende ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek kan hierin ondersteunen indien de vraag passend is binnen de ondersteuningsroute.

Organisatie SWV Oost Achterhoek

Het bestuur

Het bestuur heeft vergaande bestuurlijke taken en bevoegdheden gemandateerd aan de directeur. Dit mandaat geeft de directeur de bevoegdheid om in naam van het bestuur te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid (er worden geen bevoegdheden overgedragen). De taken en de bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur en de directie zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de beleidsbesluiten goed te keuren en ziet toe op de uitvoering van het beleid door middel van verantwoordingsrapportages van de directie. Het bestuur maakt de directeur vertegenwoordigingsbevoegd en tekenbevoegd middels een volmachtsbesluit.

Aan het einde van de planperiode 2018-2022 is er een herijking van de governance-structuur waarbij gekeken wordt welke structuur het best passend is bij het SWV Oost Achterhoek. Bij de start van de planperiode 2022-2026 wordt de definitieve structuur vastgesteld en geformaliseerd, hetgeen wellicht van invloed is op de beschreven bestuurlijke structuur binnen het Ondersteuningsplan 2022-2026.

Directie

De directeur heeft de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband en is, via het bestuurs- en managementstatuut, verantwoordelijk voor: a. Het tot stand komen, en (het bewaken van) de uitvoering van het ondersteuningsplan. Concreet betekent dit:

Het Regionaal Aanmeldpunt (RAP)

Het Regionaal Aanmeldpunt is het hart van het SWV Oost Achterhoek. Op deze plek komen alle vragen, aanmeldingen en dossiers binnen. Daarnaast ondersteunt het RAP de directeur, het ZATT en draagt zorg voor de interne en externe communicatie.

Het Zorg, Advies- en ToewijzingsTeam (ZATT)

Het samenwerkingsverband legt de verantwoordelijkheid op het niveau van het schoolbestuur. Alle vragen rond ondersteuning, die niet ingevuld en beantwoord kunnen worden op het niveau van de school of de stichting kunnen, na een zorgvuldig school-intern proces conform de ondersteuningsroute, gemeld worden bij het RAP en zo nodig besproken worden in het ZATT, dat zowel adviserende als toewijzende taken heeft. Het beleid voor het ZATT is een integraal onderdeel van het beleid van het samenwerkingsverband en valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van het SWV. Het ZATT is een multidisciplinair team dat additioneel functioneert op de zorgteams van de scholen en bestaat uit een klein kernteam (voorzitter, secretaris, orthopedagoog en jeugdarts) aangevuld met deskundigen vanuit partners in de regio als gemeenten en zorginstellingen die betrokken zijn bij het kind en gezin. Alle onderwijs- en gemeentelijke vertegenwoordigers participeren met mandaat. De directeur van het samenwerkingsverband heeft de verantwoordelijkheid voor het aanstellen van een (technisch) voorzitter van het ZATT

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het speciaal medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn vanuit ieder bestuur ouders of medewerkers vertegenwoordigd. De zittingsduur van de leden van de Ondersteuningsplan Raad bedraagt vier jaar. Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs. De OPR volgt ook de voortgang van het ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s richting inclusiever onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban. De Ondersteuningsplanraad vergadert vier keer per jaar. De statuten, het reglement en de laatste notulen van de OPR zijn geplaatst op de website van het SWV Oost Achterhoek.