Organisatie SWV Oost Achterhoek

SWV Oost Achterhoek

Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek is een stichting waarbij alle schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn aangesloten. Het samenwerkingsverband is ingericht conform het schoolmodel. Binnen het schoolmodel liggen de bevoegdheden en verantwoordelijkheid voor passend onderwijs bij de schoolbesturen. Dat betekent dat zij zelf zorgen voor het bieden van passende ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek kan hierin ondersteunen indien de vraag passend is binnen de ondersteuningsroute.

Stichting Samenwerkingsverband Oost Achterhoek heeft met ingang van januari 2023 een nieuwe governance structuur met een Deelnemersraad, Raad van Toezicht en een directeur- bestuurder. Hiermee willen de aangesloten schoolbesturen:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2023 uit drie onafhankelijke leden. De leden van de Raad van Toezicht zijn geworven op basis van een vastgesteld profiel en publiek geworven van buiten de kring van de schoolbesturen. De raad van toezicht is belast met:

 • Toezicht op de uitoefening van de wettelijke taak/maatschappelijke opdracht van het SWV;
 • Toezicht op het waarmaken van de visie en strategie van het SWV;
 • Uitoefenen van de klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder;
 • Vervullen van de werkgeversfunctie van de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht oefent zijn taken uit op basis van een toezichtkader en toezichtvisie waarin is neergelegd wat de focus van het intern toezicht is en welke criteria de raad van toezicht hierbij hanteert. Afstemming hierover heeft met de Deelnemersraad plaatsgevonden.

De raad van toezicht voert periodiek overleg met de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is zichtbaar binnen het SWV door werkbezoeken af te leggen en overleg te voeren met de OPR en deelnemersraad. Klik hier voor meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht. Voor overige informatie klik hier.

Deelnemersraad

Alle aangesloten besturen bij het samenwerkingsverband vormen gezamenlijk de Deelnemersraad. Alle deelnemende schoolbesturen zijn via hun bestuurders hierin vertegenwoordigd. De Deelnemersraad is het beleidsorgaan van het swv, waar de directeur-bestuurder overeenstemming met de deelnemende schoolbesturen dient te bereiken over het te voeren beleid. De schoolbesturen opereren vanuit collectieve verantwoordelijkheid als deelnemers aan het SWV en zijn uitvoerders van passend onderwijs m.b.t. het gezamenlijk vastgestelde beleid vanuit het SWV op hun scholen. Voor het vaststellen en wijzigen van strategische doelstellingen (missie en visie), het vaststellen van het Ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting is de goedkeuring van de Deelnemersraad nodig.

Directeur-bestuurder

Samenwerkingsverband Oost Achterhoek heeft een eenhoofdig bestuur. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het vastgestelde beleid en activiteiten. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor:

 • Het tot stand komen, en (het bewaken van) de uitvoering van het Ondersteuningsplan.
 • Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid van het SWV.
 • Het aansturen van het SWV door leiding te geven aan het RAP, het administratiekantoor en externe samenwerkingspartners.
 • Het vertegenwoordigen van het SWV naar relevante partijen, zoals de overheid, gemeenten,
 • inspectie, besturen, OPR en regionale partners.
 • Het verzorgen van de communicatie van het swv intern en extern.
 • De verantwoording van het beleid intern en extern

Het Regionaal Aanmeldpunt (RAP)

Het Regionaal Aanmeldpunt is het hart van het SWV Oost Achterhoek. Op deze plek komen alle vragen, aanmeldingen en dossiers binnen. Daarnaast ondersteunt het RAP de directeur-bestuurder, het ZATT en draagt zorg voor de interne en externe communicatie.

Het Zorg, Advies- en ToewijzingsTeam (ZATT)

Het samenwerkingsverband legt de verantwoordelijkheid op het niveau van het schoolbestuur. Alle vragen rond ondersteuning, die niet ingevuld en beantwoord kunnen worden op het niveau van de school of de stichting kunnen, na een zorgvuldig school-intern proces conform de ondersteuningsroute, gemeld worden bij het RAP en zo nodig besproken worden in het ZATT, dat zowel adviserende als toewijzende taken heeft. Het beleid voor het ZATT is een integraal onderdeel van het beleid van het samenwerkingsverband en valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van het SWV. Het ZATT is een multidisciplinair team dat additioneel functioneert op de zorgteams van de scholen en bestaat uit een klein kernteam (voorzitter, secretaris, orthopedagoog en jeugdarts) aangevuld met deskundigen vanuit partners in de regio als gemeenten en zorginstellingen die betrokken zijn bij het kind en gezin. Alle onderwijs- en gemeentelijke vertegenwoordigers participeren met mandaat. De directeur van het samenwerkingsverband is tevens de voorzitter van het ZATT.
Voor verdere informatie klik hier.

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het speciaal medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn vanuit ieder bestuur ouders of medewerkers vertegenwoordigd. De zittingsduur van de leden van de Ondersteuningsplan Raad bedraagt vier jaar. Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs. De OPR volgt ook de voortgang van het ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s richting inclusiever onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban. De Ondersteuningsplanraad vergadert vier keer per jaar. De statuten, het reglement en de laatste notulen van de OPR zijn geplaatst op de website van het SWV Oost Achterhoek. Voor verdere informatie klik hier.