OPR

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het speciaal medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn vanuit ieder bestuur ouders of medewerkers vertegenwoordigd. De zittingsduur van de leden van de Ondersteuningsplan Raad bedraagt vier jaar. Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs. De OPR volgt ook de voortgang van het ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s richting inclusiever onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban. De Ondersteuningsplanraad vergadert vier keer per jaar. De statuten, het reglement en de laatste notulen van de OPR vindt u hieronder.

Notulen OPR 2021-2022

Notulen OPR d.d. 2022-01-24
Notulen OPR d.d. 2022-03-07
Notulen OPR d.d. 2022-04-19
Notulen OPR d.d. 2022-06-27

Notulen OPR 2022-2023

Notulen OPR d.d. 2022-11-28
Notulen OPR d.d. 2023-02-07
Notulen OPR d.d. 2023-04-18