ZATT (Zorg Advies en Toewijzings Team)

De volgende personen zijn onderdeel
van het ZATT-team

Jeroen Bloemenkamp

Directeur

Tel: 06-20065588
Mail: jbloemenkamp@swvoostachterhoek.nl

Anette Reessink

Registerpsycholoog NIP /
Kinder & Jeugd

Tel: 06 – 83106122
Mail: ppreessink@kpnmail.nl

Corine Huisintveld

orthopedagoog,
GZ psycholoog

Tel: 06 – 23910212
Mail: info@praktijkpassend.nl

Jelma Vaatstra

Jeugdarts

Tel.: 088 – 4433350
Mail: j.vaatstra@ggdnog.nl

Sanne Berkhout

Jeugdarts

Tel: 088-4433118
Mail: s.berkhout@ggdnog.nl

Berny Geurkink

Secretariaat

Tel: 0543-512593
Mail: rap@swvoostachterhoek.nl

Corine Reesink

Secretariaat

Tel: 0543-512593
Mail: rap@swvoostachterhoek.nl


Ondersteuningsroute

In de ondersteuningsroute zijn de schoolbesturen verantwoordelijk dat kinderen op de juiste plek de juiste ondersteuning krijgen. Voordat zij de ZATT route inzetten hebben zij de inspanningsverplichting om in samenwerking met ouders te zoeken naar de juiste ondersteuning in school of een plaats op een andere reguliere basisschool, zo thuisnabij mogelijk in de regio. Ook voor terugplaatsing vanuit het SBO en het SO, als een toelaatbaarheidsverklaring niet wordt verlengd of het voor de ontwikkeling van een kind beter is, is het de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om hiervoor een juiste plaats op een reguliere school in de woonomgeving van een kind te zoeken. Het samenwerkingsverband kan hierbij ondersteunen maar het gaat niet via de ZATT-route. Een terugplaatsing van SO naar SBO loopt wel via de ZATT-route omdat hier een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring voor nodig is.

ZATT-route

Naast extra ondersteuning op de basisschool vindt extra ondersteuning plaats op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Voorafgaand aan een besluit tot verwijzing gaan we er vanuit dat een orthopedagoog en een integratief beeld schetst van de leerling. Dit kan leiden tot een verwijzing naar een school voor SO of SBO.

Het SWV Oost Achterhoek kent drie scholen voor Speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen met cluster 3 & cluster 4 specifieke ondersteuningsvragen. Voor de plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Het schoolbestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven, vraagt deze aan. Het Zorg Advies en Toewijzings Team (ZATT) geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af.

Voor een plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt in het Zorg Advies en Toewijzings Team (ZATT) afgegeven. De aanvraag en de toeleiding daartoe is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de basisschool. Deze weegt af of wordt besloten om een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring te doen. Voorafgaand aan de aanmelding is de ondersteuningsroute doorlopen en is onderzocht of een andere (reguliere) basisschool mogelijk passend is. Ook voor kinderen vanuit voorschoolse instellingen geldt deze ondersteuningsroute.

In deze planperiode (2022-2026) staat een transformatie van de ZATT-route centraal als één van de speerpunten.

Toelaatbaarheidsverklaring SBO & SO.
De geldigheidsduur van de toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of het SO is per individuele situatie verschillend. De einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO loopt uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin het kind 13 jaar wordt. Indien er vanuit het ZATT geopteerd wordt voor een TLV met een kortere duur, dan wordt deze onderbouwd op de TLV. Een reden voor een kortere periode kan zijn dat de verwachting is dat het kind eerder dan einde basisschoolperiode teruggeplaatst kan worden naar regulier onderwijs.
Kinderen maken over het algemeen de overstap naar het voortgezet (speciaal)onderwijs (VSO) op de leeftijd van 12 jaar. Indien na de basisschoolperiode een overstap naar het VSO aan de orde is, moet hiervoor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

Meer informatie over dit traject is te vinden op de website van het SWV VO Slinge-Berkel.