Ouders

Ouders zijn binnen Passend Onderwijs pedagogisch en educatief partner van de school. Meer hierover leest u hierna. Mocht u meer via het landelijk netwerk te weten willen komen, klik dan op deze link.

 

Dit betekent dat:

 • De school ouders als ervaringsdeskundige en partner bij de ontwikkeling van het kind betrekt volgens de stappen van de zorgroute.
 • De school het uitgangspunt hanteert dat er sprake is van een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school met waardering voor en de benutting van ieders deskundigheid.
 • Bij aanmelding van een leerling o.a. de informatie van de ouders gebruikt wordt om de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen.
 • In alle gesprekken waar een kind centraal staat, de verkregen informatie van de ouders wordt meegenomen.
 • De leerkrachten de pedagogische- en didactische onderwijsbehoeften van de leerling met de ouders bespreken.
 • De leerkrachten over competenties beschikken om de ouders als educatief en pedagogisch partner te betrekken bij de onderwijsondersteuning van hun kind en dat ze daarbij de didactische en pedagogische ondersteuning bespreekbaar maken. Daarbij wordt ook ruimte gemaakt voor de eigen deskundige inbreng van ouders.
 • De school haar schoolondersteuningsprofiel ter advies voorlegt aan de MR.
 • Ouders via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht hebben op het ondersteuningsplan.
 • Het samenwerkingsverband ouders informeert via de website www.s.w.v.oostachterhoek.nl.
 • Informatieavondenvonden voor ouders worden georganiseerd op het niveau van het schoolbestuur.
 • Het samenwerkingsverband samenwerkt met de jeugdhulporganisaties binnen de drie gemeenten.  Deze jeugdhulporganisaties  informatie bieden en advies geven aan ouders rondom opgroeien en opvoeden.
   

Rondom individuele leerlingen wordt afstemming bereikt tussen ouders en school.

Dit betekent dat:            

 • Ouders van een leerling vanaf stap 1 van de zorgroute betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind. De leerkracht informeert de ouders over het Handelings Gericht Werken en wisselt ervaringen uit. De expertise van de ouders wordt gebruikt om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.
 • Voor een leerling die meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, de school in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief vaststelt.
 • Het ontwikkelingsperspectief minimaal één keer per schooljaar met ouders geëvalueerd wordt.
 • Er dossiervorming plaatsvindt volgens wettelijke regels. Ouders hebben inzage in het dossier.
   

Ouders hebben medezeggenschap in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Dit betekent dat ouders op twee manieren inspraak hebben in de vormgeving van het samenwerkingsverband:

 • Via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het schoolondersteuningsprofiel.
 • Via deelname aan de OndersteuningsPlanRaad (O.P.R.) van het samenwerkingsverband. Daar bestaat de medezeggenschap  uit de instemming op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
terug