5 juli 2023

Presentatie Ondersteuningsplan 2022-2026

Na anderhalf jaar samen bewegen én samen werken was het dan zover…. op dinsdag 13 september 2022 is het nieuwe Ondersteuningsplan officieel van start gegaan. We zijn enorm trots op het resultaat!
Op weg naar inclusiever onderwijs kan je niet alleen. In Oost Achterhoek doen we het samen!
Hierin heeft iedereen een rol: Het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, gemeenten en het samenwerkingsverband.
Professionals uit het BAO, SBO en SO, gemeenten, ondersteunende diensten en onze Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn daarom ook betrokken geweest bij het samenstellen van dit ondersteuningsplan. Inhoud en relatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Van daaruit ontstaat vertrouwen om samen te bouwen aan goed onderwijs voor alle kinderen. In diverse veldbijeenkomsten in de drie regio’s hebben schoolbesturen, directeuren, internbegeleiders (IB-ers), specialisten vanuit de ondersteuningsinstanties, gemeenten en het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek een actieve bijdrage geleverd aan het proces om te komen tot input voor de nieuwe
planperiode. Elkaar informeren, samen verkennen en delen van wat er uit regionaal perspectief gevraagd wordt en gewenst is, om de ‘gezamenlijke mindset’ en ‘the next step’ richting inclusiever onderwijs samen te formuleren. Het nieuwe Ondersteuningsplan mag dan ook met recht een breed gedragen karakter toebedeeld worden met een heldere visie en koers, iets waar we trots op mogen zijn in de regio!