Veelgestelde vragen

Wat is Passend onderwijs?

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal basis onderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Zoveel mogelijk kinderen met een ondersteuningsbehoefte moeten in de regio waar zij wonen, onderwijs krijgen dat bij hen past. Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.

Meer informatie over Passend onderwijs vindt u hier

Hoe vind ik een basisschool die bij mijn kind past?

Vaak weten ouders al vroeg op welke school ze hun kind graag willen plaatsen. Het betreft vaak de school in de buurt of een school waar veel kinderen van vrienden en kennissen zitten of een school waar die specifiek aansluit bij het gezin. Het is verstandig om in de zoektocht naar een passende basisschool goed te kijken en te vragen naar gerichte informatie over werkwijze, aanpak en mogelijkheden van de school. Veel ouders bezoeken dan ook minimaal 2 scholen voordat ze een keuze maken. Weet u als ouder nou niet direct welke scholen in uw buurt zitten dan kunt u kijken op de website van Scholen op de kaart. Hier vindt u een compleet beeld van de scholen bij u in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Hoe dat werkt ziet u in de animatie. Wilt u bijvoorbeeld weten wat de school doet voor goed onderwijs? Lees dan het profiel van de school.

Hoe en wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Meld uw kind minimaal 10 weken voordat het 4 jaar wordt aan op de basisschool. U mag uw kind vanaf 3 jaar aanmelden. U mag uw kind niet vóór de leeftijd van 3 jaar aanmelden. Scholen binnen het samenwerkingsverband Oost Achterhoek maken allemaal gebruik van een aanmeldformulier. Een aanmelding via de website, per brief of e-mail voor informatie of een oriënterend gesprek gaan vaak vooraf aan de aanmelding. Op het aanmeldformulier wordt vaak om veel informatie gevraagd. Scholen vragen om die informatie om ervoor te zorgen dat uw kind op een goede plek terecht komt en de ondersteuning krijgt die nodig is.

Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis) onderwijs?

Soms is het heel duidelijk dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, die een reguliere basisschool in de regio niet kan bieden. Dan kunt u uw kind direct aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Dit gaat op dezelfde manier als op regulier onderwijs. Wanneer uw kind al op een reguliere school zit, kunt u uw kind niet direct aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.
Ga dan eerst in gesprek met de school waarop uw kind nu zit om te kijken of zij (nog meer of andere) extra hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Wat is een warme overdracht?

Meestal vraagt de basisschool om informatie over uw kind aan de kinderopvang of aan de school waar uw kind eerder op zat. Het doel hiervan is dat de school met het onderwijs zo goed mogelijk wil aansluiten bij wat er al bekend is over uw kind. De school vraagt aan u als ouder toestemming voor een gesprek met de leiding of leerkracht die uw kind al kent. Dit noemen we een ‘warme overdracht’. Deze warme overdracht gebeurt regelmatig, maar het is niet verplicht. De voorschoolse instelling of vorige school waar uw kind zat, geeft informatie weer in het onderwijskundig rapport. Deze informatie mag de school alleen met toestemming van ouders opvragen of met anderen delen. Het is daarom van groot belang dat ouders precies weten over welke informatie het gaat. Zeg niet zomaar ja of nee. Bedenk wel dat de school zonder informatie niet goed passend onderwijs kan geven. Een goede samenwerking met de school is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind!

Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?

Als uw kind extra hulp nodig heeft, heeft de school informatie nodig om te onderzoeken welke hulp dat moet zijn. De school kan vragen om verslagen van onderzoeken of vragen om contact op te mogen nemen met de kinderopvang of de oude school, voor informatie over uw kind. De school kan ook vragen om overleg met een zorgverlener van uw kind. Dat mag alleen als ouders hier toestemming voor geven. U kunt hierover eerst vragen stellen aan de school. Waarom ze de informatie nodig hebben bijvoorbeeld. En wie het allemaal kunnen lezen. Vindt u het bezwaarlijk om het hele verslag van een onderzoek van uw kind aan de school te geven, omdat er bijvoorbeeld informatie over anderen in staat? Dan kunt u ook een deel van het verslag aan de school geven. Bijvoorbeeld alleen de samenvatting en het advies.

Wat betekent zorgplicht?

Ieder kind moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past en extra hulp krijgen als dat nodig is. Het schoolbestuur moet daarvoor zorgen. Dat heet zorgplicht. Hiervoor moet de school eerst goed onderzoeken wat voor hulp uw kind nodig heeft en of de school die extra hulp zelf kan geven. Soms heeft de school daarvoor hulp nodig van het samenwerkingsverband, of van andere deskundigen. Misschien past een andere school beter? Dan moet de school daarnaar helpen zoeken. Het schoolbestuur van de school waar uw kind staat ingeschreven, heeft zorgplicht. Ook als de extra hulp via het samenwerkingsverband gaat.


Soms heeft de school géén zorgplicht:
− Als de school vol is. Dat moet dan gelden voor alle aanmeldingen. Niet alleen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.
− Als u het als ouder niet eens bent met hoe de school denkt over onderwijs en opvoeding. Dit wordt ‘niet onderschrijven van de grondslag’ genoemd.
− Bij een aanmelding bij een cluster 1- of cluster 2-school. Deze scholen horen niet bij een samenwerkingsverband. Zij hebben een eigen toelatingsprocedure.

Hoe is extra zorg binnen de school georganiseerd?

De school onderzoekt wat uw kind nodig heeft aan extra hulp. Dat doet de school in overleg met u als ouder. Er zijn vaak speciale namen voor zulke gesprekken. Zoals schoolondersteuningsteam (SOT), gemeentelijk ondersteuningsteam (GOT) of multidisciplinair overlegteam. Iedere school heeft dit vastgelegd in een ondersteuningsroute. U vindt de ondersteuningsroute vaak op de website van de school of in de schoolgids. Meestal worden ouders uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg op school. Vaak schuiven er ook externe deskundigen aan op verzoek van school of ouders. Tijdens dit overleg over uw kind gebruikt de school informatie van de leerkracht over hoe het gaat in de klas. Maar de school kan ook vragen om informatie van zorgverleners van uw kind. Of informatie van een vorige school of de kinderopvang. De school vraagt hiervoor altijd eerst toestemming aan ouders. De school mag niet zonder die toestemming overleggen met anderen buiten de school over uw kind. Wilt u meer informatie over de werkwijze van de school van uw kind, vraag het gerust na op school. Naast de ondersteuningsroute op school kent het samenwerkingsverband ook een ondersteuningsroute. U vindt het overzicht van deze route hier.

Hoe weet ik welke ondersteuning mijn kind op school kan krijgen?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft iedere school welke ondersteuning de school kan geven. Ondersteuning wordt verdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning de school geeft. De school moet elke vier jaar een nieuw schoolondersteuningsprofiel maken. Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of apart op de website van de school. Kunt u het schoolondersteuningsprofiel niet vinden? Kijk dan hier voor alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen het SWV Oost Achterhoek.

Hoe werkt dyslexiezorg?

Als er bij uw kind vermoedens zijn van dyslexie en wanneer begeleiding van school niet voldoende is, kan er doorverwezen worden naar gespecialiseerde zorg. De gemeente vergoedt het onderzoek en de behandeling voor kinderen t/m 12 jaar met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs. Ernstige, enkelvoudige dyslexie betekent dat uw kind naast dyslexie geen andere stoornissen heeft die een probleem kunnen vormen voor het onderzoek of de behandeling. Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling van dyslexie moet u een aanmelding doen bij de gemeente. Op basis van die aanvraag geeft de gemeente wel of geen toestemming voor het starten van het onderzoek en/of de behandeling. Ga voor meer informatie over de route en aanvraag van het dyslexiezorg naar de website van DyslexieAchterhoek.

Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

De school waar uw kind vandaan komt, moet informatie over uw kind geven aan de nieuwe school. Die nieuwe school kan een andere reguliere school zijn, gespecialiseerd onderwijs of de middelbare school. De school geeft de informatie door het maken van een onderwijskundig rapport (OKR). In het onderwijskundig rapport staan vijf onderdelen met informatie. Deze onderdelen zijn:
• Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum
• Leerresultaten en schooladvies
• Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
• Informatie over begeleiding
• Of uw kind vaak niet op school is geweest. De school maakt het onderwijskundig rapport, maar ouders mogen de school wel vragen om aanvullende informatie en/of opmerkingen toe te voegen.

Wat als het niet lukt om de hulp voor mijn kind te organiseren?

Soms lukt het de school niet om, met specialistische ondersteuning vanuit het SBO of SO, de extra hulp die uw kind nodig heeft te geven. Soms noemt de school zichzelf dan handelingsverlegen. Vaak komen er dan gesprekken over hoe het verder moet. Misschien kan uw kind tijdelijk niet (elke dag) naar school. Het is goed te weten dat uw kind dan nog steeds recht heeft op onderwijs.
Misschien is er een andere school die beter bij uw kind past en die de hulp die uw kind nodig heeft wél kan geven. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Dat uw kind beter geholpen kan worden op een andere school, moet duidelijk worden uit het ontwikkelingsperspectief. School en ouders moeten het daar met elkaar over eens zijn. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Wat is speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)?

Op scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) zijn de klassen doorgaans kleiner dan in het regulier onderwijs, waardoor er meer aandacht is voor de specifieke onderwijsbehoefte van kinderen. Daarnaast zijn er op de school vaak meer deskundigen aanwezig, zoals een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut. De reden waarom een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) beter passend is voor een kind, kan heel verschillend zijn. Zo kan er extra ondersteuning nodig zijn op het gebied van het leren, de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of het gedrag. Vaak is er sprake van een combinatie van extra ondersteuningsvragen. Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek kent in iedere gemeente een school voor speciaal basisonderwijs. Klik voor meer informatie over het speciaal basisonderwijs in uw regio.

Scholen voor speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs (SO) is daarentegen juist erg gespecialiseerd op 1 specifiek terrein, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, op het gebied van taal en communicatie of op het gebied van ernstige leerproblemen.
Ook in het speciaal onderwijs zijn deskundigen zoals de logopedist en fysiotherapeut aanwezig. Daarbij is de hele school en het hele schoolsysteem gericht op gedrag, de taalontwikkeling of onderwijs aan kinderen die erg veel moeite hebben met leren. De klassen zijn vaak nog iets kleiner dan in het SBO, waardoor de kinderen nog meer aandacht kunnen krijgen. Klik voor meer informatie over het speciaal onderwijs in de regio.

  • SO gespecialiseerd in leerproblemen SO Het Gele Park in Lichtenvoorde (Oost Gelre)
  • SO gespecialiseerd in gedragsvragen: SO Het Gele Park in Lichtenvoorde (Oost Gelre)
  • SO gespecialiseerd in motorische vragen en revalidatie SO Het Roessingh in Enschede
  • SO gespecialiseerd in taal en communicatie: SO Kentalis in Doetinchem

Wat is en doet het ZATT van het samenwerkingsverband?

Het Zorg, advies en toewijzingsteam (ZATT) van het samenwerkingsverband beslist of je kind toelaatbaar is tot het speciaal (basis) onderwijs. Het ZATT is een onafhankelijke commissie waarin diverse disciplines kijken naar de onderwijs- en ondersteuningsvraag van uw kind. In het ZATT zitten een aantal onafhankelijke deskundigen als een orthopedagoog of jeugdpsycholoog, een arts, vertegenwoordiger van het speciaal (basis)onderwijs en een technisch voorzitter. Ouders worden ook, afhankelijk van de casus, uitgenodigd om aan de ZATT bespreking deel te nemen evenals de school die uw kind heeft aangemeld voor de ZATT bespreking. Ook de gemeente wordt uitgenodigd voor de ZATT bespreking als daar aanleiding toe is. Zo kan de leerplichtambtenaar, de jeugdconsulent, ambtenaar leerlingenvervoer en het Ondersteuningsteam aansluiten om mee te praten en te zoeken naar de
best passende onderwijs plek voor uw kind. Het ZATT kan onafhankelijk advies geven aan ouders en/of school, of een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO).

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Als de eigen basisschool of een andere basisschool in de buurt niet de begeleiding en ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, dan komt het speciaal basisonderwijs (SBO) in beeld. De school waar uw kind staat ingeschreven of is aangemeld vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Het Zorg, advies en toewijzingsteam (ZATT) van het samenwerkingsverband beslist of uw kind toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs. Het schoolbestuur van de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) beslist vervolgens of de school uw kind toelaat. school bekijkt goed of de hulp die uw kind nodig heeft, past bij het onderwijs dat die school geeft.

Wat als ik het niet eens ben met het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Meestal zijn school en ouders het eens over de plaatsing op het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Als ouders het niet eens zijn met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV), of als ze het niet eens zijn met het advies, kan hier bezwaar tegen gemaakt worden. Dat bezwaar (per brief of per mail) richt u aan de bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband, of bij de landelijke bezwaaradviescommissie.

Wat zijn mijn rechten en plichten als ouder?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom ouders en de school iets anders vinden. Ouders zien hun kind thuis, ziet hoe het zich voelt en luistert naar wat het vertelt over school. De leerkracht ziet uw kind alleen op school. Deze situaties kunnen anders zijn. Ook kan het zijn dat ouders en de school anders denken over zaken. Probeer wat u ziet en wat de school ziet met elkaar te bespreken.
Komen ouders en school er samen niet uit? Ga dan een gesprek aan met het schoolbestuur en met het samenwerkingsverband. Als dat ook niet helpt, kunnen ouders of school een onderwijsconsulent vragen om mee te denken over wat een passende oplossing zou kunnen zijn. Iedere school heeft in de schoolgids een klachtenprocedure opgenomen. Daarin staat meestal hoe ouders een klacht in kunnen dienen bij de klachtencommissie. En wie er in de commissie zitten. De klachtencommissie moet binnen vier weken reageren op uw klacht. De school is niet verplicht om te doen wat er in het advies staat.

Wat doet de jeugdarts?

De school of de ouders kunnen contact opnemen met de jeugdarts als het niet goed gaat met een kind. De jeugdarts denkt ook mee als een kind naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) gaat, of als een kind tijdelijk niet (elke dag) naar school kan. De jeugdarts kan meedenken en adviezen geven. Als uw kind een eigen behandelaar heeft, kan de jeugdarts daar contact mee opnemen. De jeugdarts heeft beroepsgeheim en mag informatie over uw kind niet zonder uw toestemming delen met de school. Meer informatie over de jeugdarts vindt u hier.