Onderwijsgeschillen

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Oost Achterhoek is aangesloten bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO).
Informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden door op onderstaande link te klikken: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo

Op deze site kunt u doorklikken naar verdere Praktische Informatie.
Het samenwerkingsverband is tevens aangesloten bij de Landelijke Bezwaar adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de link Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.).

Wie kan bezwaar indienen?
Tegen de beslissing over de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring kan zowel door het bestuur van de school van aanmelding als door de ouders/verzorgers van de leerling voor wie de toelaatbaarheidsverklaring geldt, bezwaar worden ingediend.

Adviescommissie
De Wet passend onderwijs schrijft voor dat elk samenwerkingsverband een adviescommissie moet hebben die aan het bestuur van het samenwerkingsverband advies uitbrengt over het bezwaarschrift dat tegen de toelaatbaarheidsbeslissing is ingediend. De adviescommissie kan zich ook uitspreken over een verzoek tot vergoeding van de kosten die een belanghebbende in verband met de
behandeling van het bezwaar heeft moeten maken. Hiervoor heeft Onderwijsgeschillen de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so ingesteld.

Samenstelling Commissie: onafhankelijk en deskundig 
De Commissie dient te voldoen aan het gestelde in artikel 13 van boek 7 van de Algemene wet bestuursrecht (art. 7:13 Awb). Dit betekent onder andere dat de Commissie uit een voorzitter en ten minste twee leden bestaat en de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De Landelijke Bezwaaradviescommissie
Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so zal bestaan uit onafhankelijke juristen en deskundigen op gebied van de diagnostiek met betrekking tot het sbo en (v)so.

Horen van partijen
De Commissie is in beginsel verplicht om partijen te horen. Dat gebeurt in een zitting waarvoor beide partijen worden uitgenodigd.

De beslissing op bezwaar
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het samenwerkingsverband het bestreden besluit en neemt het, voor zover nodig, in de plaats daarvan een nieuw besluit.

Beroep bij rechtbank
Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. 

Reglement van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (zie de link).
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/reglement

Hoe dien in een bezwaarschrift in (zie de link).
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/procedure

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Oost Achterhoek is tevens aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de link:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs/