BEZWAAR/BEROEP

Procedure van bezwaar en beroep


Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en de communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan het zijn dat ouders zich niet in het besluit van de school of samenwerkingsverband kunnen vinden.
 

Dit verschil van mening kan ontstaan bij het nemen van de volgende besluiten:

  • het besluit over de toelating of de verwijdering van een leerling
  • het toelaten van een leerling tot het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • de inhoud van het ontwikkelingsperspectief


Hieronder wordt kort aangegeven waar de verantwoordelijkheid ligt en welke rol een samenwerkingsverband kan spelen in het vinden van oplossingen.
 

Het besluit over de toelating of de verwijdering van een leerling
Het besluit tot toelating van een leerling op een basisschool of de verwijdering van een leerling van een basisschool is een verantwoordelijkheid voor het schoolbestuur.
Wanneer ouders het niet eens zijn met de beslissing van het schoolbestuur om hun kind al dan niet toe te laten of te verwijderen van school, kunnen ouders en school advies aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Leidt dat niet tot een oplossing dan kunnen ouders gebruik maken van:

  • de klachtenregeling van de school.
  • de regeling voor bezwaar, die in de wet Passend Onderwijs is opgenomen.
  • ouders en het schoolbestuur kunnen een geschil over het al dan niet toelaten of verwijderen van een  leerling voorleggen aan de (tijdelijke) geschillencommissie Toelating en Verwijdering.
  • als de opties die hierboven staan het geschil niet naar tevredenheid oplossen, kunnen ouders het besluit van het schoolbestuur voorleggen aan de rechter.

Een verschil van inzicht over de vormgeving van de ondersteuning kan ook worden beoordeeld tegen de achtergrond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de vraag welke aanpassingen de school moet realiseren om de leerling in staat te stellen aan het onderwijs deel te nemen. Een geschil hierover kan worden voorgelegd aan het College voor de rechten van de mens.

Het toelaten van een leerling tot het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
Het besluiten over de toelaatbaarheid van een leerling tot speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsband.
Passend onderwijs maakt scholen verantwoordelijk om voor elke leerling in goed overleg met de ouders een passende onderwijsplek te bieden. Wanneer hierover een verschil van inzicht tussen de school en de ouders ontstaat wordt de regeling bezwaar over het besluit toelaatbaarheid gevolgd. Het is aan het samenwerkingsverband om dit adequaat te regelen.
 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Oost Achterhoek heeft hiervoor het volgende geregeld.
Het samenwerkingsverband neemt binnen zes weken een beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling nadat het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven of aangemeld, een verzoek daartoe heeft ingediend. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld, onder gelijktijdige melding van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing. De ouders kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing over de toelaatbaarheid door het indienen van een bezwaarschrift bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband neemt binnen 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing over het bezwaar.
In eerste instantie bemiddelen de voorzitter en twee leden van het ZATT over het bezwaar. Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, stelt het samenwerkingsverband op dat moment een adviescommissie bezwaarschrift samen.  De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de regio Achterhoek en Liemers werken hiervoor samen.
Wanneer de ouders niet tevreden zijn met de beslissing van de adviescommissie bezwaarschrift kunnen zij in beroep gaan bij de bestuursrechter.
De volledige procedure is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Een verschil van mening over de inzet van de extra ondersteuning of het ontwikkelingsperspectief
Wanneer ouders en school een verschil van mening hebben over de inzet van de extra ondersteuning kunnen zij gebruik maken van de klachtenregeling van de school.
Bij een geschil over het ontwikkelingsperspectief kunnen ouders dit voorleggen bij de (tijdelijke) geschillencommissie ontwikkelingsperspectief. Het kan zowel gaan om een ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs, als in het speciaal (basis)onderwijs.
Ouders en school kunnen ook gebruik maken van de landelijke onderwijsconsulenten die de bemiddeling tussen ouders en school verzorgen.