Aanmelden op een basisschool

Het aanmelden van kinderen voor het basisonderwijs  binnen het s.w.v. Oost Achterhoek

De Wet op Passend Onderwijs kent een aantal voorschriften voor het aanmelden van kinderen op een basisschool.

Het toelaten van kinderen is een verantwoordelijkheid van het desbetreffende schoolbestuur. Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek heeft gekeken naar die wettelijke richtlijnen en een aantal handreikingen geschreven. Dat heeft geresulteerd in een uitlijning van de te nemen stappen bij de aanmelding, het opzetten van een aantal voorbeeldformulieren en het beleidsmatig afstemmen van de aanmeldingsrichtlijnen met de voorschoolse instellingen.
Zo is een samenhangend geheel van instrumenten, formulieren en beschreven beleid ontstaan, waar de schooldirecteuren en ouders houvast in kunnen vinden om de aanmelding van kinderen correct en passend te laten plaats vinden. Het belang van het samenwerkingsverband hier in is, dat gestreefd wordt naar een vlotte en passende onderwijsplek voor alle kinderen. Een transparante en efficiënte procedure zal daar zeker aan bijdragen.
Binnen het ondersteunende beleid van het samenwerkingsverband zijn de volgende documenten beschikbaar:

Voor de directeuren van de basisscholen:                                         

 • Elke school moet in heldere taal haar aanmeldingsbeleid en -procedure beschreven hebben op de eigen website. Daarvoor is een concepttekst beschikbaar die opgevraagd kan worden bij het Regionaal AanmeldPunt (R.A.P.)
 • Het stroomschema Zorgplicht Voor het afwikkelen van de aanmelding van nieuwe kinderen en de zorgplicht die scholen hebben voor nieuw aangemelde en zittende leerlingen. Het stroomschema kent een stappenplan, waarbinnen alle aangemelde leerlingen toe geleid kunnen worden naar een passende onderwijsplek. Alle stappen zijn voorzien van teksten die aangeklikt kunnen worden en verdiepende informatie geven op drie domeinen: termijnen, juridische informatie en tips en adviezen. Het stroomschema staat op deze site onder het tabblad Passend Onderwijs
 • Het voorbeeld 
  Aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar.
  De school zorgt voor een ‘eigen’ herkenbare versie op website van de eigen school. Het op deze site beschikbare formulier is alleen maar een voorbeeld, waarmee niet door ouders aangemeld kan worden.
 • Het voorbeeld
  Aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen die van een andere basisschool komen.
  De school zorgt voor een ‘eigen’ herkenbare versie op website van de eigen school. Het op deze site beschikbare formulier is alleen maar een voorbeeld, waarmee niet door ouders aangemeld kan worden.
 • Voor het zorgvuldig aanmelden van kinderen zijn twee documenten van belang. Het hierboven genoemde Aanmeldformulier en het Informatieformulier. Alle scholen hebben een voorbeeld voor zo’n Informatieformulier gekregen. Als het opnieuw toegestuurd moet worden, kunnen ze zich tot het R.A.P. melden. De school zorgt voor een ‘eigen’ Informatieformulier dat goed vindbaar op de website van de school te vinden is.

Voor managers en medewerkers van voorschoolse instellingen:
               
De medewerkers van voorschoolse instellingen en ook de collega’s van Yunio 0-4 hebben de beschikking over de documenten die nodig zijn voor een correcte aanmelding van kinderen in het basisonderwijs. Bovendien is er een beleidsstuk gemaakt, waarin de aansluiting vanuit de voorschoolse instellingen op de ondersteuningsstructuur van het s.w.v.   Oost Achterhoek uitgewerkt is.
Dat resulteert in de volgende documenten:

 • Er is een informatieve brief voor ouders beschikbaar
  Het aanmelden van een kind op een basisschoolbinnen het s.w.v.  Oost Achterhoek
 • Op de voorschoolse instellingen kent men het driejarigen-gesprek. Vlot nadat het kind drie jaar is geworden vindt er een gesprek plaats met ouders over de gang van zaken. Afgesproken is dat de ouders op dat moment vanuit de voorschoolse instelling geïnformeerd worden over de wijze van aanmelden voor het basisonderwijs. Daarvoor dient deze info-brief.
 • Het voorbeeld
  Aanmeldformulier basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 3 -4 jaar
  Met dit voorbeeld formulier kan niet aangemeld worden. Het is hier alleen maar informatief beschikbaar. De collega’s van de voorschoolse instellingen en Yunio verwijzen ouders naar de website van de basisschool van hun keuze en halen daar het goede aanmeldformulier op.                  
 • Voor het zorgvuldig aanmelden van kinderen zijn twee documenten van belang. Het hierboven genoemde Aanmeldformulier en het Informatieformulier. Alle scholen hebben hun informatieformulier op de website van de eigen school staan. De collega’s van de voorschoolse instellingen en Yunio verwijzen ouders naar de website van de basisschool van hun keuze en halen daar het Informatieformulier op.
 • Ouders worden er op gewezen dat beide formulieren bij de aanmelding ingeleverd moeten worden
 • Binnen het beleid van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek zijn alle voorschoolse instellingen aangesloten op de ondersteuningsstructuren van de basisscholen en de bovenschoolse ondersteuningstructuur van het samenwerkingsverband. Die aansluiting en afstemming is beschreven in:

Een doorgaande lijn van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs en van voorschoolse instellingen naar de bovenschoolse zorgstructuur van het s.w.v. Oost Achterhoek

Voor ouders:                                              
De informatie en documenten die van belang zijn voor ouders, staan uitgewerkt op het tabblad Ouders op deze website.

terug