Zorgplicht Regulier
Primair Onderwijs

Zorgplicht Regulier
Primair Onderwijs

Voor nieuw aangemelde en zittende leerlingen

Zit de leerling al op jouw PO-school?

Of de leerling wordt als nieuwe leerling gemeld, óf de leerling staat daadwerkelijk ingeschreven op jouw school.

Zittende leerling: Bij een leerling die al ingeschreven is, is het van belang dat de dossiervorming op orde is. Nieuwe evt. aan te melden leerling: Vanuit kennismakings-/ informatiegesprek kunnen leerlingen niet geweigerd worden.

Inschatting: heeft de leerling extra ondersteuning nodig?

Nieuw aangemelde leerling:

 • School schat op basis van door ouders aangeleverde informatie in of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school maakt die inschatting op basis van de beschikbare informatie, ook als die beperkt is.
 • Als ouders al vroeg (begin derde levensjaar) hun kind aanmelden en er lijkt sprake te zijn van belemmeringen in de ontwikkeling, overlegt de directeur met ouders of deze aanmelding aangehouden mag worden. Er wordt een vervolgdatum voor een aanmeldingsgesprek gepland, uiterlijk 12 weken voor het gewenste moment van aanmelding. Dit wordt vastgelegd middels de optie op het aanmeldformulier. School tekent er voor dat de uitgestelde aanmelding onder haar verantwoordelijkheid valt en ze verplicht zich tot de bespreking op de afgesproken vervolgdatum.

Zittende Leerling:

 • Vanuit de gevolgde stappen van de 1-zorg route is het vermoeden ontstaan dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Zittende leerling:

 • Vanuit de 1-zorg route zijn ouders nadrukkelijk betrokken bij het proces.

Ouders melden leerling aan

 • De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in op de datum van de ontvangstbevestiging (= datum van daadwerkelijk ontvangst!) van school op het aanmeldformulier. Een kopie gaat per ommegaande naar ouders
 • School heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.
 • Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 • Let op: In de (zomer-) vakanties loopt de termijn gewoon door, dan wel start de termijn!!
 • Indien max. termijn van 10 weken is verstreken, maar school is nog in afwachting van toegezegde informatie voor besluitvorming, dan volgt tijdelijke inschrijving, indien de leerling niet op een andere school is ingeschreven en indien de leerling tijdig is aangemeld door ouders (uiterlijk 10 weken voor het gewenste moment van toelating).

Ouders kunnen voor de inschrijving het SchoolOndersteuningsProfiel (S.O.P.) in de schoolgids raadplegen. Ouders melden hun kind schriftelijk aan. Als ouders hun kind al vroeg (3 jaar) aanmelden, kan overwogen worden om met ouders af te spreken om uiterlijk 12 weken voor de 4e verjaardag van het kind de aanmelding in behandeling te nemen en, indien nodig, erover in gesprek te gaan. Dit is alleen mogelijk met schriftelijke (!) toestemming van ouders! In dit geval ligt er geen schriftelijke aanmelding en is geen ontvangstbevestiging uitgegaan. Op het aanmeldformulier wordt deze mogelijkheid tot uitstel opgenomen als optie. Bij aanmelding op meerdere scholen (vraag op aanmeldformulier) moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. De scholen vragen, evt. via het S.W.V., aan ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.

De wet geeft aan dat schriftelijk moet worden aangemeld. S.W.V. Oost-Achterhoek werkt met een vast aanmeldformulier, waarbinnen de ontvangstbevestiging een belangrijk aspect is.

Constatering dat de ontwikkeling van de leerling niet strookt met de verwachting

De leerling staat daadwerkelijk ingeschreven op school.

 • Goede, regelmatige communicatie en dossiervorming is hierbij erg belangrijk! Leg vast wat besproken is en deel dat met alle betrokkenen.
 • School volgt hierbij de stappen van de 1-zorg route.

Toelating volgens reguliere aanmeldingsprocedure/ continuering onderwijsaanpak

De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Ouders kunnen voor de aanmelding het S.O.P. raadplegen en melden hun kind schriftelijk aan via het aanmeldformulier. Toelating kan geschieden mits wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding;
 • Ouders respecteren de grondslag van de S.B.O.-school en respecteren en onderschrijven de grondslag van de reguliere/ S.O.-school (in geval van bijzonder onderwijs)
 • Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar;
 • Bij aanmelding op meerdere scholen (vraag op aanmeldformulier) moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. De scholen vragen, evt. via het S.W.V., aan ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.
 • Bij continuering onderwijsaanpak: zorg dat de overeenstemming tussen school en ouders hierover (ondertekend voor akkoord of voor gezien) op papier staat.
 • Elke school heeft haar aanmeldingsprocedure voor ouders beschikbaar op de site van de school.
 • Wanneer in geval onderzoek naar de behoefte aan extra ondersteuning ouders geen extra informatie willen verstrekken, is dat geen grond voor weigering van de leerling. School heeft dan de onderzoeksplicht uitgevoerd met de informatie die wel beschikbaar is. Wanneer dat niet mogelijk lijkt, omdat geen of onvoldoende aanvullende informatie wordt gegeven, kan school besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

School onderzoekt of extra ondersteuning nodig is

 • De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in op de datum van de ontvangstbevestiging (= datum van daadwerkelijk ontvangst!) van school op het aanmeldformulier. Een kopie gaat per ommegaande naar ouders
 • School heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.
 • Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 • Let op: In de (zomer-) vakanties loopt de termijn gewoon door, dan wel start de termijn!!
 • Indien max. termijn van 10 weken is verstreken, maar school is nog in afwachting van toegezegde informatie voor besluitvorming, dan volgt tijdelijke inschrijving, indien de leerling niet op een andere school is ingeschreven en indien de leerling tijdig is aangemeld door ouders (uiterlijk 10 weken voor het gewenste moment van toelating).

School gebruikt de informatie van ouders, evt. aangevuld met informatie van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de voorgaande school. Bij een zittende leerling volgt school de 1-zorg route. Heeft school onvoldoende informatie voor een goede beoordeling, dan kan ze extra informatie vragen aan ouders. Wil school dat een psycholoog of een orthopedagoog aanvullend onderzoek doet, dan is toestemming van ouders vereist. Dit geldt ook als de school informatie over de leerling bij andere instanties wil opvragen. Wanneer deze aanvullende informatie niet beschikbaar is of komt, moet school werken met informatie die er wel is.

Extra informatie van ouders nodig?

 • De termijn van 6 (+4) weken telt niet door zolang school op een reactie van ouders wacht.
 • Indien max. termijn van 10 weken is verstreken, maar school is nog in afwachting van toegezegde informatie voor besluitvorming, dan volgt tijdelijke inschrijving, indien de leerling niet op een andere school is ingeschreven en indien de leerling tijdig is aangemeld door ouders (uiterlijk 10 weken voor het gewenste moment van toelating).

Heeft de school onvoldoende informatie voor een goede beoordeling, dan kan de school extra informatie vragen aan de ouders. Ook als de ouders aangeven dat ze geen informatie willen leveren, moet de school de behoefte aan extra ondersteuning onderzoeken met de informatie die wel beschikbaar is. Wanneer dat niet mogelijk lijkt, omdat geen of onvoldoende aanvullende informatie wordt gegeven, kan school besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

School vraagt ouders mondeling en vervolgens per brief om extra informatie. School verbindt een einddatum aan het verzoek en vraagt ouders binnen 2 weken op het verzoek te reageren. Wanneer ouders geen extra informatie willen verstrekken, is dat geen grond voor weigering van de leerling. School voert dan de onderzoeksplicht uit met de informatie die wel beschikbaar is. Wanneer dat niet mogelijk lijkt, omdat geen of onvoldoende aanvullende informatie wordt gegeven, kan school besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen

Ouders leveren informatie aan

 • De termijn van 6 (+4) weken telt weer door vanaf het moment dat ouders de informatie hebben aangeleverd, dan wel hebben laten weten dat niet te willen of kunnen.
 • Indien max. termijn van 10 weken is verstreken, maar school is nog in afwachting van toegezegde informatie voor besluitvorming, dan volgt tijdelijke inschrijving, indien de leerling niet op een andere school is ingeschreven en indien de leerling tijdig is aangemeld door ouders (uiterlijk 10 weken voor het gewenste moment van toelating).

Als de ouders aangeven dat ze geen informatie willen leveren, moet de school de behoefte aan extra ondersteuning onderzoeken met de informatie die wel beschikbaar is. Wanneer ouders geen extra informatie willen verstrekken, is dat geen grond voor weigering van de leerling.

Extra ondersteuning nodig?

Het uiteindelijke besluit of een leerling extra ondersteuning nodig heeft en de mate waarin, ligt bij de school. De school kan de extra ondersteuning aan leerlingen op veel manieren vormgeven. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school, zet de school de extra ondersteuning in. De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.

School communiceert de bevindingen m.b.t. de ondersteuning met ouders, zowel mondeling als schriftelijk.

School heeft zorgplicht

Zorgplicht is de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden en moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar de leerling is aangemeld de zorgplicht in.

Kan school de ondersteuning zelf bieden?

Het antwoord op de vraag of school de ondersteuning zelf kan bieden, is o.a. gebaseerd op het S.O.P., waarin school omschreven heeft in welke mate zij voldoet aan de basisondersteuning en in welke mate zij extra ondersteuning kan bieden. Daarnaast heeft school een onderzoeksplicht, waarin zij de volgenden factoren meeneemt:

 • De (on)mogelijkheden van het kind
 • De (on)mogelijkheden van de school
 • De wensen van de ouders

Indien school tot de conclusie komt dat niet de juiste ondersteuning geboden kan worden, bestaat de mogelijkheid – in geval van een zittende leerling - dat moet worden overgegaan tot verwijdering. Zie hiervoor Besluit schorsing en verwijdering.

Als school de leerling niet op kan nemen, moet dat zorgvuldig naar ouders beargumenteerd worden. School gebruikt voor deze afwijzing de beschrijving van haar mogelijkheden in het S.O.P., de gegevens verkregen n.a.v. de onderzoeksplicht en baseert deze afwijzing voorts op bijvoorbeeld deze juridisch beschikbare factoren:

 • Groepsgrootte
 • Samenstelling van groep als gevolg van voorschriften van het samenwerkingsverband
 • Effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen
 • Deskundigheid personeel
 • Beschikbaar personeel (tekort, ziekteverzuim)
 • Mogelijkheden van begeleiding door ouder
 • Benodigde middelen (kosten extra personeel)
 • Gevergde aanpassing in organisatie, begeleiding en onderwijs
 • Werkdruk

Extra ondersteuning nodig vanuit cluster 1/ 2?

Als geconstateerd is dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt eerst gekeken of die ondersteuning uit cluster 1 of 2 moet komen. Hetzij een onderwijsplaats, hetzij een ondersteuningsarrangement op (speciaal) basisonderwijs. School licht ouders hierover in en er volgt een bespreking in het Zorg Advies en ToewijzingsTeam (Z.A.T.T.), dat hierin een adviserende rol speelt. Voor deze Z.A.T.T.-aanmelding is de toestemming van ouders nodig.

Ouders worden uitgenodigd voor de Z.A.T.T.-bespreking. School informeert ouders over de opzet en werkwijze van het Z.A.T.T. en verwijst daarbij naar de site van S.W.V. Oost-Achterhoek.

Plaatsing op aanmeldschool

De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief.

School houdt ouders, bijv. d.m.v. evaluaties, op de hoogte van de voortgang. Gesprekken en daaruit voortkomende afspraken tussen school en ouders kunnen worden vastgelegd.

Z.A.T.T. adviseert

Het Z.A.T.T. heeft een adviserende rol in toeleiding naar de Commissie van Onderzoek. Het advies van het Z.A.T.T. is gericht op de vorm van de benodigde begeleiding; de noodzakelijkheid van plaatsing op een cluster 1 of 2 instelling, dan wel een begeleidingsarrangement vanuit één van beide.

Ouders worden in het voortraject door school duidelijk ingelicht over de adviserende rol van het Z.A.T.T. en de beslissingsbevoegdheid van de Commissie van Onderzoek.

Directe plaatsing op cluster 1 of 2 instelling voor bepaalde periode

De Commissie van onderzoek deelt de uitkomst mee aan school en ouders; aanmelding op een cluster 1 of 2 school kan volgen.

Arrangement: begeleiding van cluster 1 of 2 instelling

De Commissie van Onderzoek deelt de uitkomst mee aan school en ouders; school en de cluster 1 of 2 instelling gaan samenwerken om de leerling de juiste ondersteuning te bieden.

Met ouders zoeken naar andere reguliere school

In een overleg met ouders geeft school aan of er een reguliere school is die wel een passend programma kan bieden en zo ja, welke school dit is. Dit kan binnen het eigen samenwerkingsverband zijn, maar dat is niet verplicht. De school van aanmelding doet op basis van het gesprek met ouders een voorstel voor plaatsing op een andere reguliere school. Deze school moet plek hebben en bereid zijn om de leerling toe te laten. Het is dan aan ouders om hun kind vervolgens op die school aan te melden. Zijn ouders het niet eens met het weigeringsbesluit van school, dan kunnen zij alsnog een aanmelding bij het Z.A.T.T. overwegen. Of ze kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (1e) school of de geschillencommissie toelating en verwijdering om een oordeel vragen. Ook kunnen ze besluiten om hun kind bij een andere school aan te melden. Deze nieuwe school krijgt dan de zorgplicht. De zorgplicht van de aanmeldschool stopt wanneer het besluit tot weigering is genomen.

Goede, regelmatige communicatie is hierbij erg belangrijk! Leg vast wat besproken is en deel dat met alle betrokkenen. De aanmeldschool zorgt indien nodig voor de overdracht van alle informatie, met toestemming van ouders.

Bespreking in Z.A.T.T. voor ondersteuning vanuit het S.W.V.

Het Z.A.T.T. bespreekt de leerling en adviseert in een passende plek en een passend aanbod. Dit kan zijn in de vorm van ondersteuning in de zoektocht naar een passende plek op een andere reguliere school, dan wel door een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor plaatsing op het S.B.O./ S.O. School meldt de leerling aan voor het Z.A.T.T.

 • School informeert ouders actief over de rol en functie van het Z.A.T.T.
 • Ouders worden actief betrokken bij dit traject.
 • Ouders tekenen een toestemming formulier voor het gebruiken van informatie van derden.

Plaatsing op andere reguliere school

 • School heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden, dus plaatsing op een andere school vindt plaats binnen deze termijn. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.
 • Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Ouders melden hun kind aan op de andere reguliere school. Bij aanmelding gaat de zorgplicht over naar deze school.

Goede, regelmatige communicatie is hierbij erg belangrijk! Leg vast wat besproken is en deel dat met alle betrokkenen. De aanmeldschool zorgt voor de overdracht van alle informatie.

Z.A.T.T. adviseert in zoektocht andere reguliere school

Het Z.A.T.T. geeft aan of er een reguliere school is die wel een passend programma kan bieden en zo ja, welke school dit is. Dit kan een school binnen het eigen samenwerkingsverband zijn, maar dat is niet verplicht. Het Z.A.T.T. doet op basis van het gesprek met de ouders een voorstel voor plaatsing op een andere reguliere school. Deze school moet plek hebben en bereid zijn om de leerling toe te laten. Het is dan aan de ouders om hun kind vervolgens op die school aan te melden. Pas op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. Zijn ouders het niet eens met het weigeringsbesluit, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (1e) school of de geschillencommissie toelating en verwijdering om een oordeel vragen. Of ze kunnen besluiten om hun kind bij een andere school aan te melden. Deze nieuwe school krijgt dan de zorgplicht.

Z.A.T.T. besluit over toelaatbaarheid S.B.O./ S.O.

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het S.B.O. en S.O. Bij een positief besluit geef het samenwerkingsverband, via het Z.A.T.T., een tlv af. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bevoegd gezag van de school van aanmelding vraagt de tlv aan. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • De school en ouders kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar aantekenen tegen het besluit van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet zich dan door de bezwaaradviescommissie van het samenwerkingsverband laten adviseren.

Ouders participeren in de Z.A.T.T.-bespreking. Goede en regelmatige communicatie tussen alle betrokkenen is van belang!

Inschrijving/ plaatsing op S.B.O./S.O.-school

De aanmelding bij het S.O. gebeurt altijd schriftelijk. Nadat de leerling schriftelijk is aangemeld, kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding;
 • Ouders respecteren de grondslag van de S.B.O.-school en respecteren en onderschrijven de grondslag van de reguliere/ S.O.-school (in geval van bijzonder onderwijs)
 • Voor S.B.O.: aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Start

Informatie m.b.t. de termijn

Informatie m.b.t. juridisch kader

Aandachtspunten (o.a. n.a.v. jurisprudentie)

Commissie van Onderzoek

Vanuit cluster 1 en/ of 2 bekijkt de Commissie van Onderzoek de ondersteuningsbehoefte voor de leerling. Zij besluit tot een onderwijsplaats of een ondersteuningsarrangement en deelt dit mee aan school en ouders.

© 2019 SWV Oost Achterhoek