Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel.Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs!

Passend Onderwijs wordt vormgegeven vanuit samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Daarvoor zijn in Nederland 75 samenwerkingsverbanden ingericht. In samenwerkingsverband Oost Achterhoek werken alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk op een aantal gebieden met elkaar samen.

Wat zijn de doelen?

Het samenwerkingsverband kent twee hoofddoelen:

  • we willen voor zo veel mogelijk kinderen een onderwijsplek zo thuis nabij mogelijk
  • alle kinderen die recht op onderwijs hebben moeten een plek in het onderwijs krijgen

 Onderliggend onder deze doelen is het principe dat mensen met beperkingen recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar scholen voor speciaal onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Lukt het niet om kinderen met meer complexe vraagstellingen op een basisschool te plaatsen, dan wordt gekeken of de speciale scholen voor basisonderwijs het gevraagde onderwijsaanbod kunnen bieden. Als ook dat aanbod niet passend te maken is, kijken we naar het aanbod van het speciaal onderwijs.
 

Alle scholen hebben zorgplicht

Eén van de nieuwe aspecten binnen het onderwijs is dat het schoolbestuur/ de school zorgplicht heeft. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Voor ouders betekent zorgplicht, dat ze hun zoon of dochter maar één keer hoeven aan te melden op een school. De onderwijsprofessionals gaan dan samen met de ouders op zoek naar de passende onderwijsplek.

Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de leefomgeving van het kind noodzakelijk is.

De wet Passend Onderwijs regelt de toelating tot het onderwijs in een beschreven procedure. Deze procedure, dit protocol, kunt u hier downloaden of vinden onder de kop "zorgroute".

 

Wat doen besturen samen en voor welke onderdelen nemen zij zelf de beslissingen?

Gezamenlijk deel

De besturen van de scholen hebben afgesproken alles rondom de verwijzing van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs en de financiële gevolgen hiervan, gezamenlijk op te pakken. Het Zorg Advies en Toewijzings Team speelt daar een belangrijke rol in.

Besturen Deel

Nadat de kosten voor deze taken en activiteiten betaald zijn, blijft er een deel van de middelen over. Deze zijn bedoeld voor ondersteuningsactiviteiten zoals de inzet van de orthopedagogen, de externe en ambulante begeleiding, eventuele scholing enzovoort. De besteding van deze middelen wordt overgelaten aan de vijf (groepen) besturen binnen het samenwerkingsverband. Dit zijn: St. Accent, St. Brevoordt, St. Essentius, St. Lima en St. Reflexis.

Zij zullen elk vanuit de eigen visie en onder eigen verantwoordelijkheid met de middelen omgaan. Daar waar mogelijk, wordt gezamenlijk opgetrokken. Zo wordt over de ambulante ondersteuning vanuit de huidige clusters 3 en 4 gezamenlijk overleg gevoerd en zullen St. Brevoordt en St. Lima een gezamenlijk scholingsaanbod voor 2014-2015 aanbieden. St. Accent kent de AccentAcademie. Het scholingsplan van St. Accent 2014-2015 is in te zien op de website van St. Accent.

 

terug

Onderliggende pagina's

Besturen en scholen