De taken van het Z.A.T.T.

Het s.w.v. Oost Achterhoek heeft haar beleid beschreven in het Ondersteuningsplan.

Kort samengevat komt het er op neer dat elk kind op een onderwijsplek komt waar de ondersteuningsbehoeften van dat kind passen bij het aanbod vanuit de school. En dat zo thuis nabij mogelijk.
Het is de taak van het Z.A.T.T. om dat beleid uit te voeren en daarbinnen ouders en school te begeleiden.

Daartoe kent het Z.A.T.T een tweetal hoofdfuncties:

  • Het toewijzen van onderwijsplaatsen in speciaal basisonderwijs en speciaal  onderwijs cluster 3 en 4.
  • Het uitbrengen van advies

De toewijzingstaak is een wettelijke taak van het samenwerkingsverband. De school waar de leerling op dat moment verblijft meldt aan. Aan ouders wordt gevraagd om de aanvraag te ondersteunen.
Zie verder het kopje Aanmelden.

Deze toewijzingstaak  betreft drie typen onderwijs:

  1. de scholen voor speciaal basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband.
  2. de school  voor speciaal onderwijs cluster 4
  3. de scholen voor speciaal onderwijs cluster 3

Het s.w.v. Oost Achterhoek heeft in haar beleid opgenomen dat het Z.A.T.T. als onafhankelijke commissie ook een adviserende taak heeft. Deze rol kan door school en ouders op verschillende gebieden gebruikt worden:

  • school en ouders ervaren problemen in het herkennen van de ondersteunings-behoefte van een leerling.
  • school en ouders willen een advies van het Z.A.T.T. over een passende onderwijsplek voor deze leerling.
  • school en ouders hebben een meningsverschil over de aard van de ondersteunings-behoefte, het passend maken van het ondersteuningsaanbod op school, of op andere aspecten van de ondersteuning van kinderen. Binnen dat laatste kader kan het Z.A.T. T. een mediërende rol spelen.
terug